Lệnh break,continue,goto trong C

Posted by

Câu lệnh break trong C có hai cách sử dụng như sau:

  • Khi gặp câu lệnh break trong một vòng lặp, vòng lặp bị kết thúc ngay lập tức và câu lệnh kế tiếp sau vòng lặp được thực thi.
  • Lệnh break có thể được sử dụng để kết thúc một case trong câu lệnh switch.

Nếu bạn sử dụng vòng lặp lồng nhau, câu lệnh break sẽ dừng việc thực hiện vòng lặp trong cùng và bắt đầu thực hiện cấu lệnh kế tiếp sau vòng lặp trong cùng.

Nội dung chính

  • Cú pháp
  • Ví dụ lệnh break trong C

Cú pháp

Cú pháp cho một câu lệnh break trong C như sau:

?
1
break;

 

Ví dụ lệnh break trong C

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <stdio.h>
 
int main () {
    int a = 10;
    while( a < 20 ) {  
        printf("Gia tri cua a: %d\n", a);
        a++;
  
        if( a > 15) {
            /* ket thuc vong lap khi a lon hon 15 */
            break;
        }
    }
 
   return 0;
}

Kết quả:

Gia tri cua a: 10
Gia tri cua a: 11
Gia tri cua a: 12
Gia tri cua a: 13
Gia tri cua a: 14
Gia tri cua a: 15

Câu lệnh continue trong C hoạt động giống như câu lệnh break. Thay vì buộc kết thúc vòng lặp, nó buộc trở về kiểm tra điều kiện để thực hiện vòng lặp tiếp theo và bỏ qua các lệnh bên trong vòn lặp hiện tại sau lệnh continue.

Đối với vòng lặp for, câu lệnh continue làm cho điều khiển chương trình tăng hoặc giảm biến đếm của vòng lặp. Đối với vòng lặp while và do-while, câu lệnh continue làm cho điều khiển chương trình quay về đầu vòng lặp và kiểm tra điều kiện của vòng lặp.

Nội dung chính

  • Cú pháp
  • Ví dụ lệnh continue trong C

Cú pháp

?
1
continue;

Ví dụ lệnh continue trong C

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <stdio.h>
 
int main () {
    int a = 10;
    do {
        if( a == 15) {
         // quay ve do khi a = 15 (bo qua lenh print)
            a = a + 1;
            continue;
        }
  
        printf("Gia tri cua a: %d\n", a);
        a++;
   
    } while( a < 20 );
 
   return 0;
}

Kết quả:

Gia tri cua a: 10
Gia tri cua a: 11
Gia tri cua a: 12
Gia tri cua a: 13
Gia tri cua a: 14
Gia tri cua a: 16
Gia tri cua a: 17
Gia tri cua a: 18
Gia tri cua a: 19

Câu lệnh goto trong C cung cấp một bước nhảy vô điều kiện từ ‘goto’ đến một câu lệnh có nhãn trong cùng một hàm.

Chú ý: Việc sử dụng câu lệnh goto không được khuyến khích sử dụng trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào vì nó rất khó để theo dõi luồng điều khiển của chương trình, làm cho chương trình khó hiểu và khó bảo trì. Bất kỳ chương trình nào sử dụng goto đều có thể được viết lại theo cách bình thường.

Nội dung chính

  • Cú pháp
  • Ví dụ sử dụng lệnh goto trong C

Cú pháp

Cú pháp cho câu lệnh goto trong C như sau:

1
2
3
4
goto label;
..
.
label: statement;

Ở đây nhãn (label) có thể là bất kỳ văn bản thuần tuý trừ từ khóa C và nó có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong chương trình C, bên trên hoặc bên dưới câu lệnh goto.


Ví dụ sử dụng lệnh goto trong C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <stdio.h>
 
int main () {
    int a = 10;
    TEST:do {
        if( a == 15) {
            // quay ve do khi a = 15 (bo qua lenh print)
            a = a + 1;
            goto TEST;
        }
        printf("Gia tri cua a: %d\n", a);
        a++;
    } while( a < 20 );
 
   return 0;
}

Kết quả:

Gia tri cua a: 10
Gia tri cua a: 11
Gia tri cua a: 12
Gia tri cua a: 13
Gia tri cua a: 14
Gia tri cua a: 16
Gia tri cua a: 17
Gia tri cua a: 18
Gia tri cua a: 19

Nguon: viettuts.vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *